F-GASSERTIFISERING

Forordning (EF) nr. 842/2006 om fluorholdige klimagasser ble innlemmet i EØS-avtalen september 2008, med formål om å redusere utslipp av de moderate til sterke klimagassene HFK, PFK og SF6. To år senere (2010) ble også gjennomføringsforordningen (EF) nr. 303/2008 tatt inn i EØS-avtalen og ble gjeldende i norsk rett samme år gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a – regulering av fluorholdige stoffer.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008 fastsetter regelverk knyttet til kvalifiseringskrav (minimumskrav) for personell som skal utføre arbeid på stasjonære kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper som inneholder f-gasser.
(…)
Forordningen gjelder personell som foretar lekkasjekontroller, gjenvinner, installerer eller foretar vedlikehold av utstyr som inneholder f-gasser. Forordningen gjelder også selskaper som tilbyr installering eller vedlikehold av slikt utstyr. Personell og selskaper som foretar slikt arbeid må ha et sertifikat som viser at vedkommende er kvalifisert til å gjøre arbeidet. Det åpnes for overgangsregler i et begrenset tidsrom. Det kan også utstedes midlertidige sertifikater i et begrenset tidsrom.2

Sertifikatene er inndelt i ulike kategorier og utstedes av et sertifiseringsorgan på basis av praktisk og teoretisk eksaminasjon.

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4  Kategori 5
Anleggstype og størrelse – A A > 3 kg
(> 6 kg HLS)
A > 3 kg
(> 6 kg HLS)
A < 3 kg
(< 6 kg HLS)
A < 3 kg
(< 6 kg HLS)
A >< 3 kg
(>< 6 kg HLS)
Aktiviteter Lekkasjesjekk x x x
Gjenvinning av gass x x x
Installasjon / montering x x
Drift / vedlikehold / service x x
Inngrep i kjølekretsen Ja Nei Ja Ja Nei

HLS = hermetisk lukket system

Den reviderte F-gassforordningen

Den reviderte F-gassforordningen, (EU) nr. 517/2014, og tilhørende underforordning (EU) 842/2006, er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men det arbeides fortsatt med nødvendige EØS-tilpasningstekster, så denne er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen og derfor ikke gjennomført i norsk rett ennå.1

Eksisterende system for sertifisering vil i hovedsak kunne videreføres under den nye forordningen. Den teoretiske delen av eksamensopplegget vil imidlertid måtte utvides noe for å dekke de nye kravene relatert til alternativer til fluorholdige klimagasser. 
(…) 
Det fremgår klart av den reviderte F-gassforordningen at sertifiseringskrav også gjelder for demontering (skroting) av utstyr. Dagens praksis på dette feltet er foreløpig ikke kartlagt. Det er derfor usikkert hvorvidt skjerpet praksis her vil medføre at flere må sertifisere seg eller om arbeidsoppgaven i stor grad allerede utføres av personell som er sertifisert i henhold til eksisterende forordning.4


Kilder og referanser

1 Forordning (EF) nr. 842/2006 om fluorholdige klimagasser:
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2004/nov/f-gassforordningen/id2431723/

2 Underforordning (EF) nr. 303/2008 om sertifisering:
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2008/sep/f-gassforordningen—sertifisering—kjoleanlegg/id2431555/

3 Revidert forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser:
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/revidert-f-gassforordning-/id2434380/ 

4 Revidert underforordning (EU) nr. 2015/2067 om sertifisering vedr. kjøling:
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/nov/f-gasser-underforordning-om-sertifisering-vedr.-kjoling/id2475804/

5 Produktforskriften – Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter,
kapittel 6a: Regulering av fluorholdige stoffer:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8 

Scroll to top