Salgs- og leveringsbetingelser

Sist oppdatert: 16.02.2022

Generelle bestemmelser

 • Alle undernevnte betingelser gjelder kjøp hos Kuldenor og på kuldenor.no.
 • En bestilling er bindende når skriftlig ordrebekreftelse foreligger. Kjøpers aksept av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av disse betingelsene.
 • Alle undernevnte betingelser utgjør en bindende avtale mellom deg som kunde og Kuldenor AS som leverandør.
 • Ved behov for råd eller hjelp, gjør vi vårt beste for å være tilgjengelig på telefon og mail.
 • Tilgang til bestilling og tilbud på nett krever innlogging.
  For å få opprettet bruker og passord for eksisterende kunder, ber vi deg ta kontakt med vår markedsføringsansvarlig; tonje@kuldenor.no.
  For å få opprettet bruker og passord som ny kunde ber vi deg ta kontakt med vår økonomiansvarlig for en rakt og enkel kredittsjekk; camilla@kuldenor.

Bestilling

Alle våre priser er veiledende og ekskludert merverdiavgift. Totalkostnaden for bestillingen vil fremkomme i ordrebekreftelsen, ekskludert utgifter som frakt. Etter at vi har mottatt og behandlet din ordre vil du motta en ordrebekreftelse på din registrerte e-postadresse. Dersom du ikke finner denne i din innboks, er det mulig den har havnet i mappe for søppelpost/spam. Dersom du ikke mottar noen ordrebekreftelse innen et par dager, er det mulig det har skjedd en feil og vi ber deg ta kontakt med oss direkte på mail eller telefon. Din bestilling er bindende når ordren er behandlet og du har mottatt ordrebekreftelse. - Du er selv ansvarlig for å sørge for at ordrebekreftelsen ser riktig ut. Skulle noe mot for modning ikke stemme - ikke nøl med å ta kontakt!

Rettigheter til software

Ved bestilling av produkter som helt eller delvis består av software mottar kjøperen automatisk en bruksrett i form av lisens. Kjøperen oppnår på ingen måte eiendomsrett eller andre former for rettigheter til softwaren.

Avbestilling

Avbestilling aksepteres bare for standardprodukter og kun etter avtale med vår saksbehandler. Påløpende omkostninger belastes på kunden.

Levering

Hentekjøp

Ønsker du selv å hente din bestilling, kan dette gjøres ved vårt varelager i Fossegrenda 7B, 7038 Trondheim etter avtalt hentetidspunkt.

Sendekjøp

Kuldenor AS benytter flere ulike transportører i forbindelse med sendekjøp, alt etter hvor fort kunden ønsker bestillingen levert. Vi anbefaler likevel at du gjør din bestille i god tid før du trenger varene. På den måten vil det være tid til å hente inn eventuelle forsinkelser i forsendelsen, og bestillingen kan sendes med mer klimavennlig transport. Skal bestillingen leveres til et annet sted enn det som er registrert på din profil, ber vi deg merke dette på siste side før bestilling under 'send til en annen adresse'.

Ved sendekjøp er normal innenlands transportemballasje inkludert i prisen, og tas ikke i retur. Dersom det er ønskelig med spesiell emballasje, må dette informeres om under bestilling og blir belastet for kundens regning.

Leveringstid

Bestillingen skal leveres innen rimelig tid etter bestilling og leveres etter beste skjønn fra vår side. Kuldenor er ikke ansvarlig for eventuelle merkostnader som følge av forsinkelse grunnet årsaker utenfor vår kontroll.

Sporing

Kunden skal alltid informeres om sporing ved flyfrakt. Ved andre typer forsendelser oppgis sporing ved forespørsel fra kunden.

Forsikring

Vi forsikrer en forsendelse etter anmodning fra kunden, for kundens regning.

Tilbakeholdsrett

Vi forbeholder oss salgspant i leverte produkter for kjøpesummen, inklusive eventuelle omkostninger, avbetalinstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Vi forbeholder oss også retten til å hindre kjøper i å få rådighet over varen inntil kjøpesummen er betalt.

Feil eller mangel i leveransen

Blir det oppdaget feil eller mangel i leveransen skal dette meldes skriftlig til Kuldenor så raskt som mulig etter at feilen eller mangelen blir oppdaget, senest 8 dager etter at kunden har mottatt sin bestilling.

Betaling

Betaling gjøres ved faktura og sendes samtidig som bestillingen forlater vårt varelager. Fakturaen sendes til din registrerte faktureringsadresse per e-post, med mindre annen metode er avtalt.

Dersom fakturaen ikke bli betalt innen forfallsdatoen vil det bli sendt ut en purring/inkassovarsel til din registrerte faktureringsadresse per post. Det er derfor svært viktig at du sørger for at dine faktureringsdetaljer er riktige og gir oss beskjed dersom noe ikke er korrekt. Ved forsen eller manglende innbetaling påløper purregebyr, samt forsinkelsesrente.

Retur

Som næringsdrivende kunde har du ingen juridisk rett til å angre. Vi mottar likevel i enkelte tilfeller varer i retur etter avtale, så lenge varen ikke har vært i bruk og kan selges som ny. Retur er kun mulig for kurante varer hvor alle merkelapper og original emballasje er intakt og hvor fakturanummer kan oppgis. Retur skjer alltid på kundens regning og risiko, og til den adressen Kuldenor bestemmer. Kunden må selv stå for kostnader forbundet med retur av varer.

Returomkostninger belastes med minimum 20 % av netto fakturaverdi eller minimum 250 kr. Produktets alder i henhold til påstemplet produksjonsdato vil være avgjørende for om retur kan aksepteres samt retningsgivende for kredittbeløpets størrelse. Kreditering av returnert vare skjer etter at Kuldenor har mottar varen og godkjent varens tilstand.

Merk! Kuldenor tar ikke imot retur av spesialbestilte varer!

Reklamasjon

Kunden har etter norsk lov undersøkelsesplikt ved mottakelse av vare. Melding om feil eller mangel ved en vare skal meldes til Kuldenor skriftlig så fort som mulig etter at feilen eller mangelen blir oppdaget og senest 2 (to) uker etter at kunden mottok varen. Kuldenor stiller som hovedregel med 1 (ett) års garanti og 2 (to) års reklamasjonstid, med mindre annet fremkommer av avtale. Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder feil eller mangel som følge av produksjon av varen. Kuldenor er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av egen transport, bruk eller andre hendelser etter at varen ble overlevert til kunden. Dersom varen repareres eller på annen måte endres på uten avtale med Kuldenor vil reklamasjonsretten utgå. For kompressorer vil reklamasjon bli avvist dersom det er brukt antifrostmiddel i anlegget.

Ved feil eller mangel, skal varen etter anmodning fra Kuldenor

enten sendes til Kuldenor på kundens regning og risiko med utfylt reklamasjonsskjema for inspeksjon, fritt for annet utstyr (med unntak av kompressorer som skal sendes med elektrisk utstyr og blendete stusser),

eller tilgjengeliggjøre stedet hvor varen befinner seg for inspeksjon.

Dersom inspeksjon av varen avkrefter feil eller mangel som følge av produksjon av varen, kan Kuldenor returnere varen til kunden på kundens regning og risiko, i tillegg til et gebyr for tid, ressurser og materiall som er blitt brukt i forbindelse med inspeksjon av varen. Dersom inspeksjon bekrefter feil eller mangel som følge av produksjon av varen skal Kuldenor etter eget skjønn sende reparert vare eller en erstatning til kunden, reparere eller erstatte varen på stedet, eller kreditere den opprinnelige kjøpesummen til kunden. Kuldenor kan velge sendemetode og betaler frakt og forsikring.

Reklamasjonsskjema finner du her.
Ved reklamasjon av kompressor eller aggregat skal også oppstartsjournal fylles ut og sendes med. Den finner du her.
Returadresse: Kundenor AS, Fossegrenda 7B, 7038 Trondheim

Videre ansvar

Kuldenor kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produkt på fast eiendom eller løsøre som oppstår mens produktet er i kundens besittelse. Kuldenor kan heller ikke holdes ansvarlig for skader på produkter sammensatt og produsert av kjøper eller på andre produkter hvor produkter sammensatt eller produsert av kjøper inngår. Kjøper kan ikke holde Kuldenor ansvarlig for noen krav angående skade forårsaket i forbindelse med bruk av produktet på grunn av kjøpers feil installasjon, reparasjon, vedlikehold eller bruk av produktet, kjøpers manglende opplæring av ansatte i bruk av produktet eller kjøperens manglende overholdelse eller regler.

Ansvarsbegrensning

Kuldenor kan ikke holdes ansvarlig ovenfor kjøper for noen av følgende type tap eller skade som kan oppstå fra eller i forbindelse med en avtale som reguleres av disse salg- og leveringsbetingelsene:

 1. tap som følge av tap på produksjon, fortjeneste, inntekt, goodwill eller forventet besparelser, eller
 2. tap eller ødeleggelse av data , eller
 3. andre følgeskader eller indirekte tap.

Kuldenor sitt ansvar for tap eller skade som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med avtale eller kjøp som er regulert av disse salg- og leveringsbetingelsene, skal begrenses til det totalt beløpet som Kuldenor har fakturert kjøperen for ved den aktuelle avtalen eller kjøpet.

Personvern

For mer informasjon ditt personvern hos Kuldenor, så vår personvernerklæring.